Andmekaitse tingimused

Ebeebiraamat OÜ, reg nr 16542983, aadress Kihelkonna mnt 1-23, Kuressaare, 93810, (edaspidi nimetatud „Ebeebiraamat“) andmekaitse tingimused on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab Ebeebiraamat OÜ-le oma isikuandmeid.

Klient on isik, kes on registreerunud kliendiks Ebeebiraamat e-poes luues kasutajakonto, sh avaldades soovi hakata kliendiks seoses sotsiaalmeedia kontodega.

1. Isikuandmete töötlemise alused

1.1. Ebeebiraamat töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.  Ebeebiraamat töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. Ebeebiraamat töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

  • klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  • isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;
  • isikuandmete töötlemine on vajalik Ebeebiraamat kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • isikuandmete töötlemine on vajalik Ebeebiraamat kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3. Ebeebiraamat töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse Ebeebiraamat eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel Ebeebiraamat e-poest ja kaupade kohaletoimetamisel kliendile, isiku Ebeebiraamat kliendiks registreerimisel, toote garantiitöö korraldamisel, kliendi fototellimuse täitmisel.

1.4. Ebeebiraamat õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab Ebeebiraamat huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

Kliendil on õigus saada Ebeebiraamat informatsiooni andmete töötlemiseks õigustatud huvi kujunemise (sh tasakaalustamise) osas.

2. Isikuandmed, mida töödeldakse

Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba kohaletoimetamise aadressi, kauba tarnimise viisi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, foto- ning tekstifaile, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3. Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1. Ebeebiraamat töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi registreerimisel kodulehe www.ebeebiraamat.ee vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel läbi sotsiaalmeedia kontode sh arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3. Ebeebiraamat töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4. Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi, teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi ja otseturunduseks.

3.5. Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib Ebeebiraamat kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi.

3.6. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7. Kliendi esitatud fotoraamatu tellimuse täitmiseks töötleb Ebeebiraamat vastutava töötlejana kliendi e-posti aadressi ning edastab kliendi foto- ning tekstifailid volitatud töötlejale, kes on Ebeebiraamat koostööpartner fototeenuse osutamisel.

3.9. Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse  Ebeebiraamat e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.10. Ebeebiraamat kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab Ebeebiraamat  oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks (vt ka Ebeebiraamat OÜ küpsiste kasutamise tingimused).

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1. Ebeebiraamat võib avaldada kliendi isikuandmeid Ebeebiraamatule teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Ebeebiraamat on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: Ebeebiraamat edastab pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba kohale toimetamiseks; Ebeebiraamat edastab fotoraamatu teenuse täitmiseks kliendi edastatud foto- ning tekstimaterjali teenusepakkujale; Ebeebiraamat võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2. Ebeebiraamat võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

5. Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1. Ebeebiraamat  töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.
Ebeebiraamat rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
5.2. Kliendi eelneva nõusolekuta Ebeebiraamat ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.
5.3. Ebeebiraamat säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

Näiteks:
Kliendi ostuajalugu säilitatakse kuni kliendikonto kustutamiseni kliendi soovil. Kui klient soovib kliendikonto kustutamist, kustutatakse automaatselt ka kliendi ostuajaloo andmed ja selle järel saab klient garantiist ja muust sarnasest tulenevaid õigusi kasutada üksnes juhul, kui esitab Ebeebiraamatule kauba ostuarve.

Registreeritud kliendi andmeid säilitatakse kuni kliendikonto kustutamiseni kliendi soovil. Kustutatud kliendikonto logide andmeid säilitatakse pärast kliendikonto kustutamist 18 kuud piiratud juurdepääsuga kliendikonto loomise ja kustutamise logide andmekogus.
Vajadusel on võimalik kliendi andmed sellest andmekogust ka kiiremini kustutada, kuid seejärel ei ole enam võimalik tuvastada kliendikonto ajalugu s.o, et klient on üleüldse kunagi Ebeebiraamatule oma isikuandmeid andnud ja et Ebeebiraamat on need andmed oma andmebaasidest eemaldanud.

Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.4. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt Ebeebiraamatu isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil Ebeebiraamatut koheselt sellest juhtumist teavitada e-posti aadressil info@ebeebiraamat.ee.

6. Isikuandmete muutmine

Isikuandmeid saab muuta Ebeebiraamat mobiilirakenduses profiili vaates või saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressile info@ebeebiraamat.ee.

7. Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil registreeritud kontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Ebeebiraamat käsitleb andmete kustutamise nõuet kui kliendikonto lõpetamise soovi.

8. Otseturustus

Ebeebiraamat võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda näiteks e-poes ostu sooritamisel või suvalisel hetkel oma kliendikontole logides ja uudiskirja eelistust muutes, millega klient annab Ebeebiraamatule nõusoleku Ebeebiraamatu pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Ebeebiraamatu nimel.
Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada Ebeebiraamatu saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes Ebeebiraamatu mobiilirakenduses.

9. Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2. Ebeebiraamatu kliendikonto sulgemisel kustutatakse kliendi isikuandmed, kaasa arvatud kliendi kogu ostuajalugu, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada Ebeebiraamatu raamatupidamise jaoks või muul põhjusel Ebeebiraamatu õiguste kaitseks või muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

9.3. Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus Ebeebiraamatu e-posti aadressile info@ebeebiraamat.ee

Ebeebiraamat vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.4. Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.

10. Vaidluste lahendamine

Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil info@ebeebiraamat.ee.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon, e-posti aadress info@aki.ee.
Ebeebiraamatu andmekaitse tingimused kehtivad alates 27.07.2022.